RSS
RSS formatuaren bidezko harpidetzak aukera ematen dizu Miren Gorrotxategi-en edukiak unean bertan eskura izateko, gure atarian etengabe sartu behar izanik gabe. Programa espezifikoak erabil ditzakezu formatu hori irakurri ahal izateko, edo, nahiago baduzu, web-agregatzaileak erabil ditzakezu, instalaziorik behar ez dutenak.